Játékszabályzat

 1.  ÁLTALÁNOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

  Amennyiben külön, az adott játékra vonatkozó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik akkor a Klasszik Rádió 92.1 on-air adásában, klasszikradio.hu hivatalos honlapján és Facebook oldalán indított nyereményjátékokra (A továbbiakban:”Játék”) a következők vonatkoznak:

  A résztvevők a tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes és a részvétellel automatikusan elfogadják a játékszabályzatot. A Játékos a tipp e-mailben történő megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.

  A játék szervezője: Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. – a továbbiakban: „Szervező”, Cégjegyzékszáma:01-09-874974, Cím: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.

   

  Játékban való részvétel

  A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli- , valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló  tényező,  mint  például  (de  nem  kizárólagosan)  kapcsolati  hiba,  a  szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

  Részvételi feltételek: a Játékban az a Játékos vehet részt, aki:

   18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal

   a Klasszik Rádió 92.1 adásában vagy webes felületén feltett kérdésre adott tippjét, illetve teljes nevét elküldte jatek@klasszikradio.hu e-mail címre

   a tipp beküldésével elfogadja a Játékszabályzato(ka)t és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez

  Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

  A Játék során a Klasszik Rádióban vagy webes felületein posztban feltett kérdésre a jatek@klasszikradio.hu e-mailben kell választ adni. A rádióban vagy posztban ismertetett nyeremény(eke)t a helyes megfejtést beküldő(k) között kerül kisorsolásra, amennyiben teljesíti(k) a részvételi feltételeket. A Játékban minden Játékos csak egyszer tippelhet érvényesen és az e-mailben kizárólag a valóságnak megfelelő személyes adatokat adhat meg. Amennyiben egy e-mail címről több tipp érkezik, akkor az időben legkorábban beérkezett választ vesszük figyelembe. Amennyiben a kérdés mellett a megfejtések beküldésére vonatkozó határidő is szerepel és a határidőig nem érkezik helyes megfejtés, akkor a Nyertes az a Játékos, akinek válasza legközelebb áll a helyes megfejtéshez.

   Nyeremény: A nyereményt mindig az aktuális kiírásban (posztban) ismertetjük. A Nyertes(eke)t válasz e-mailben értesítjük, legkésőbb a Nyertes(ek) kiválasztását követő munkanap 18 óráig. A nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyertes(ek)nek értesítő e-mailen adunk tájékoztatást arra az e-mail címre, amivel Játékos a játékra jelentkezett. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes(ek) részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével – Szervező e-mailben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a Nyertes(ek)től nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át vagy a helyes megfejtést beküldők más Játékost léptesse helyébe.A nyeremények nem ruházhatók tovább és készpénzre sem válthatók. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik. Ha a kiírásban (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t, illetve a nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket a Felajánló cég fizeti meg.

  Nyeremény átvétele

  A nyereményjáték lezárását követően a nyertes kiértesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles jelentkezni, kivéve, ha a 10 munkanap alatt jelzi az átvétel pontos időpontját. Amennyiben a nyertes a 10 munkanapot követően venné át nyereményét – s erről nem tájékoztatta a Szervezőt – úgy a Szervező köteles a nyeremény átadását megtagadni.

  A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

  Adatvédelem

  A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a tipp e-mailben történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse. Harmadik cégnek ezen információkat a Szervező nem adja tovább.

  Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően – személyazonosító igazolvány alapján – leellenőrizze.

  A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Szervező a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

    

  Kizárt személyek

  A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint.

  Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  A Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező a www.klasszikradio.hu címen teszi közzé. Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Back To Top